ZASADA I „BÓG WSZYSTKIM, PRZEZ WSZYSTKO DO BOGA”

Celem jej jest kształtowanie w dzieciach właściwej postawy chrześcijańskiej.

W stosunku do Pana Boga:
- udział dzieci w codziennej modlitwie, niedzielnej Mszy Świętej i okolicznościowych uroczystościach  przypadających w roku liturgicznym
- wdrażanie dzieci do różnego rodzaju praktyk religijnych (Różaniec, Droga Krzyżowa)
- kształtowanie postawy ofiary i wyrzeczenia (ofiarowanie swoich zabawek, słodyczy dla potrzebujących)
- poszukiwanie prawdy, dobra, piękna i miłości  otaczającym nas świecie
wyrażanie wdzięczności Bogu za wszystkie Jego dary
- tworzenie warunków dokonywania wyborów i ich oceniania

 

W stosunku do siebie i drugiego człowieka:
 - organizowanie działań umożliwiających poznawanie wielowymiarowości człowieka
 - pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”
 - wykorzystywanie codziennych sytuacji do podejmowania przez dziecko prób samooceny
 - stworzenie sytuacji do nabywania doświadczeń społecznych
 - uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z drugim człowiekiem
 - kształtowanie postawy szacunku wobec innych
 - stwarzanie warunków do rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie dialogu i akceptacji innych
 - umożliwienie zdobycia doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym
 - wdrażanie do okazywania wzajemnej pomocy  życzliwości
 - uczenie postępowania zgodnego z obowiązującymi normami i zasadami kultury
 - tworzenie okazji do wymiany informacji, dyskutowania i dochodzenia do wspólnych rozwiązań

 
 
     
       
 
 

 

ZASADA II „BÓG NAS STWORZYŁ POLAKAMI”

Celem jej jest kształtowanie postawy patriotycznej.

Realizowana poprzez:
- wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości :
przyrodniczej (eksperymentowanie, obserwowanie, odkrywanie)
społeczno
kulturalnej (poznawanie zasad życia społecznego, tradycji rodzinnej, regionalnej, narodowej)
- budzenie poczucia przynależności narodowej (zaznajomienie dzieci z godłem Polski, flagą, zarysem
- słuchanie legend związanych z przeszłością naszego kraju
poznawanie jego historii i dziejów
- uroczyste obchodzenie dni pamięci narodowej (11 listopada, 3-go Maja)
- zaciekawienie bogactwem i pięknem przyrody oraz środowiskiem społeczno
kulturowym i technicznym

 
 
     
       
 
 
 
 
 

 

ZASADA III „WIERNOŚĆ SWOIM OBOWIĄZKOM”

Celem jej jest kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych.

Realizowana poprzez:
- wspieranie samodzielnych działań dziecka w różnych formach aktywności,
ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktywność twórczą  dziecku w dostrzeganiu problemów, planowaniu i realizowaniu zadań
- umożliwianie dziecku dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań
- wdrażanie do utrzymania porządków w sali i innych miejscach wspólnego użytku
- kształtowanie postawy sumienności, uczciwości bezinteresowności tworzenie warunków
- sprzyjających spontanicznej  zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka,
wyrażania siebie w różnych formach ekspresji kształtowanie nawyków higienicznych
- uczenie postępowania zgodnego z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo
- kształtowanie czynnych postaw wobec własnego zdrowia i zdrowia innych
rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez   dokładne wykonywanie podejmowanych zadań
- uwrażliwienie na przejawy destruktywnej roli człowieka w środowisku
- przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia,
- ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu,
- edukacja prozdrowotna i proekologiczna

 
 
 
 
 
    

 

ZASADA IV  „NAUCZYĆ DZIECI MYŚLEĆ”

Celem jej jest kształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy dziecka

Realizowana poprzez:
- stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko wyborów - rozwiązywanie
i nazywanie trudniejszych problemów
- wspólne szukanie dróg wyjścia (dialog z wychowawcą, kolegą i koleżanką, współpraca w grupie)
- tworzenie okazji do wymiany informacji
- budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez prowokowanie pytań
i dostarczanie radości odkrywania
- budzenie zainteresowania pośrednimi źródłami wiedzy oraz kształtowanie umiejętności korzystania z tych źródeł
- poznawanie, rozumienie i stosowanie umownych symboli i znaków, w tym liter, cyfr i znaków matematycznych
- określanie relacji między przedmiotami i zjawiskami w otaczającym środowisku
- tworzenie sytuacji sprzyjających klasyfikowaniu, porządkowaniu i liczeniu
- organizowanie działań mobilizujących do uważnego słuchania i obserwowania życia społecznego, techniki i przyrody,
- odkrywanie i prowadzenie prostych doświadczeń