KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK W  WARSZAWIE

 
„Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństwo,
żebyśmy tym sposobem podłożyły im przyszłość
zasobniejszą w siłę, odporną przeciwko wszelkim trudnościom
i bólom jakie w drodze ich życia nieuniknione będą”
 
                                                   / bł. Marcelina Darowska/
 
I  MISJA PRZEDSZKOLA
 
„WYCHOWANIE TO DZIEŁO MIŁOŚCI”
                /bł. Marcelina Darowska/
 
Misją przedszkola jest stworzenie środowiska wychowawczego, w którym dziecko będzie mogło rozwijać się wszechstronnie i harmonijnie /duchowo, emocjonalnie, intelektualnie i fizycznie/.
 
II  WIZJA PRZEDSZKOLA
 
1. Przedszkole jest placówką katolicką, która przyjmuje za podstawę wychowania chrześcijański
system wartości.
 
2. Oparte jest na systemie wychowawczym bł. Marceliny Darowskiej, który wyznaczają cztery zasady:
  1) „Bóg wszystkim, przez wszystko do Boga”
  2) „Bóg nas stworzył Polakami”
  3) „Wierność obowiązkom swoim”
  4) „Nauczyć dzieci myśleć”
 
3.  Za nadrzędne uznaje:
- uczenie dziecka odróżniania dobra od zła
- patrzenie na dziecko jako na odrębny, ważny podmiot wychowania, wymagający właściwego sobie
   postępowania czyli indywidualnego podejścia
- tworzenie klimatu rodzinnego, w którym dziecko będzie się czuć dobrze i bezpiecznie
- budowania atmosfery zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym
- kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych
- szanowanie godności każdego człowieka
- wychowywanie do wartości i piękna stworzonego świata
- dostrzeganie konieczności współpracy rodziców z przedszkolem w procesie wychowania
- budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, rozwijanie kompetencji społecznych,
- rozwijanie u dzieci poczucie własnej wartości, wiarę we własne możliwości i szacunek dla innych
- wychowywanie mające na celu doprowadzanie dziecka do samowychowania
- przygotowanie Absolwenta, który będzie posiadał ukształtowany system wartości, odpowiedni do
     swojego rozwoju, a także będzie dobrze przygotowany do podjęcia nauki w szkole
 
III  NAUCZYCIELE posiadają:
 
- wysokie kwalifikacja zawodowe
- świadomość koncepcji pracy przedszkola
- umiejętność dzielenia się ze sobą doświadczeniem zawodowym
- umiejętność projektowania sytuacji edukacyjnych, które pozwalają im odkrywać i rozwijać
  możliwości każdego dziecka oraz wspomagać jego indywidualny rozwój, kreatywność i samodzielność
- poczucie odpowiedzialności za wychowanków
- umiejętność indywidualnego podejścia do dziecka
 
IV  PRAWA DZIECKA
 
Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności prawo do:
- właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno –opiekuńczego, dostarczającego różnorodnych bodźców, zgodnie z:
o zasadami pracy z małym dzieckiem
o potrzebami i możliwościami rozwojowymi
- zabawy i działania w bezpiecznych warunkach
- wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań i zdolności
- możliwości i potrzeby twórczej aktywności
- codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne
- pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby
- ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej
- szacunku, życzliwego, podmiotowego traktowania i rozwoju życia duchowego
- stałej uwagi i opieki nauczyciela, opieki ze strony innych pracowników przedszkola
- zabawy, współdziałania z innymi
- wypoczynku, jeśli jest zmęczone
- poszanowania jego tożsamości, godności, akceptacji jego osoby
- nagradzania wysiłku i osiągnięć
- znajomości swoich praw i obowiązków.
 
V  OBOWIĄZKI DZIECKA
 
Dziecko uczęszczające do przedszkola ma obowiązek:
- stosowania się do przyjętych umów, obowiązujących w grupie i w przedszkolu, ustalonych wspólnie z nauczycielem
- bezwzględnego poszanowania nietykalności i godności osobistej innych dzieci
- szanowania wszystkich pracowników przedszkola
- słuchania poleceń wychowawców.
 
VI  SYSTEMY, JAKIMI KIERUJE SIĘ PRZEDSZKOLE:
 
1. System motywowania dzieci
- ukazywanie dziecku jego mocnych stron, stosowanie pochwał
- praca indywidualna z dzieckiem w celu wyrównania braków
- pokazywanie, że dziecko potrafi więcej niż myśli
- dostrzeganie i podkreślanie u dziecka nawet najmniejszych osiągnięć
- Powierzanie dodatkowych zadań adekwatnych do możliwości.
 
2. System nagradzania dzieci
- pochwała w obecności innych dzieci
- pochwała w obecności rodzica
- pozwolenie na dodatkowe skorzystanie z atrakcyjnej zabawki
- uczestniczenie w przygotowaniu do zajęć
- nagradzanie drobnym upominkiem.
 
3. System konsekwencji
• rozmowa z dzieckiem ukierunkowana na rozwiązanie problemu
• omówienie z rodzicami niepokojących zachowań dziecka
• odsunięcie od zabawy.
 
4. System diagnozowania osiągnięć dzieci
- przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej,
- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, dokumentowanie wyników obserwacji, /zeszyty obserwacji/
- przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.
- badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywające się na podstawie:
o prezentacji dokonań dzieci (występów, wystaw),
o teczek prac, kart pracy i innych dokumentów,
o arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
o materiałów reportażowych (zdjęć, filmów itp.),
o rozmów.
 
VII  BAZA PRZEDSZKOLA:
 
- dostęp do kaplicy
- strona internetowa przedszkola
- spacer wirtualny po przedszkolu
- przestrzenne sale z łazienkami, dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki
- duży zestaw pomocy dydaktycznych
   * dodatkowe sale przystosowane do zajęć dydaktycznych
   * sala gimnastyczna wyposażona w drabinki i inny sprzęt do zajęć gimnastycznych
- pianino w trzech salach dodatkowych /muzycznej, słonecznej, gimnastycznej /
- biblioteka
- dwa place zabaw
- boisko do gry w piłkę nożną oraz innych zajęć ruchowych
- szatnia z wydzielonymi boksami dla poszczególnych grup
- winda
- własna kuchnia
- bliskość Lasu Kabackiego /ok. 300m/
 
VIII  ZAJĘCIA DODATKOWE:
 
- dla trzylatków:
* gimnastyka korekcyjna
* rytmika
* zabawy z tańcem
* zajęcia umuzykalniające
- dla czterolatków /oprócz wyżej wymienionych/:
* impresje plastyczne /
* język angielski
- dla pięciolatków i sześciolatków /oprócz w/w /
* piłka nożna dla chłopców
* taniec klasyczny dla dziewczynek
Inne:
- logopedia /dla potrzebujących/
- zajęcia z panią psycholog
Z wymienionych zajęć rodzice opłacają dodatkowo: piłkę nożną, balet, logopedię. Pozostałe są prowadzone w cenie opłat za przedszkole.
 
Inne propozycje dla dzieci:
- wycieczki edukacyjne
- zajęcia z ciekawymi ludźmi na terenie przedszkola /prowadzone m.in. przez rodziców, teatrzyki, zajęcia umuzykalniające, zajęcia religijne,/
- występy przygotowywane przez dzieci z różnych okazji
- projekty przygotowywane przez poszczególne grupy
- bale jesienne i karnawałowe
- koncerty, teatrzyki, zajęcia bębniarskie
- „Zielone przedszkola”
 
IX  SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI
 
- o postępach edukacyjnych swoich dzieci rodzice dowiadują się poprzez  indywidualne rozmowy podejmowane z inicjatywy nauczyciela lub rodzica
- opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka. którą nauczyciel może napisać na życzenie rodzica
- informację o stanie rozwoju dziecka- dwa razy w roku ,  po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej
- przy odbiorze dziecka z przedszkola /krótka, bieżąca informacja/
- zapraszanie rodziców na konkursy, występy okolicznościowe
- wręczenie dyplomu osiągnięcia dziecka  w przedszkolu i poza nim /konkursy, występy/
 
X  FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
 
- zebrania z rodzicami
- udział we wspólnych Mszach Św., rekolekcjach
- zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci
- konsultacje indywidualne
- prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac, biblioteczka pedagogiczno-psychologiczna)
- organizacja warsztatów, wykładów, spotkań formacyjnych
- przygotowywanie uroczystości, występów czy inscenizacji.
- włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych  /przygotowywanie kiermaszów, Pikniku, przedstawienia dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, zapraszanie dzieci do zakładów pracy/
- angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola, włączanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przygotowywanie występów, strojów, obejmowanie funkcji liturgicznych
w czasie Mszy Św.
- pomoc dla rodzin potrzebujących /zbiórki w czasie Wielkiego Postu, Adwentu/
- wystawianie różnych czasopism w holu przedszkola
- umieszczanie informacji na stronie internetowej przedszkola.
 
XI  WSPÓŁPRACA Z INNYMI PRZEDSZKOLAMI
 
- Zapraszanie nauczycieli na szkolenia, warsztaty , wymiana doświadczeń.
 
XII  WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI
 
    Przedszkole współpracuje z :
- Urzędem Miasta /konkursy, zapraszanie przedstawicieli władz na różne uroczystości, Piknik Rodzinny/
- Strażą Pożarną /zajęcia/
- Biblioteką Miejską
- Policją /zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachowanie wobec obcych psów/
- Misyjnym Programem Edukacyjnym „Dać Nadzieję” /wspieranie finansowe dzieci z Afryki/.
 
XIII  ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA POWINIEN:
 
- ufać Bogu i wiedzieć, że jest Jego ukochanym dzieckiem oraz wartościowym człowiekiem
- kochać swoją rodzinę
- pielęgnować wartości moralne takie jak: dobro, prawda, uczciwość, pracowitość, obowiązkowość
- mieć poczucie przynależności narodowej i regionalnej, znać i szanować swoją Ojczyznę, poznawać jej historię i tradycje
- dostrzegać piękno w otaczającym świecie i mieć poczucie odpowiedzialności za jego tworzenie
- troszczyć się o swoje zdrowie
- mieć dobrze rozwinięte procesy poznawcze
- być samodzielny na miarę swojego wieku.
- kulturalnie zwracać się do innych, używać zwrotów grzecznościowych
- mieć poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności
- umieć odróżniać dobro od zła
- być wrażliwy na potrzeby innych
- umieć przyjmować porażki
- starać się wchodzić w relacje i współdziałać z innymi dziećmi
- być gotowy do podjęcia nauki w szkole.
 
Zarządzanie i prawo
Działalność przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w następujących dokumentach: Statut przedszkola, Program wychowawczy, Rozporządzenie MEN z dnia 7.10.2009r.