co nowego w przedszkolu


Dni adaptacyjne

Dni adaptacyjne - czytaj więcej

rozpoczęcie roku

Rozpoczęcie roku -  zobacz więcej

Mały książe

Prezentacja "Mały Książe" - czytaj więcej

Działania artystyczne

Podziękowania Przedszkolakom za udział we wspólnych artystycznych działaniach filmowych -
zobacz więcej

Wytyczne GIS, MZ i MEN

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli - czytaj więcej

Kształcenie

Drodzy Rodzice! W związku z informacjami przekazanymi przez władze państwowe,  informujemy, że od dnia 11 maja br. wznawiamy pracę Przedszkola, uwzględniając przy tym wytyczne podane przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Czekamy na Was! Do zobaczenia! 

Ciekawostki wychowawcze

Kochani Rodzice! W "Ciekawostkach wychowawczych" pojawiły się nowe artykuły. Zapraszamy do lektury! - czytaj więcej

Kuratorium

Mazowiecka policja apeluje - czytaj więcej

Nowe obostrzenia i zasady - mazowiecka Policja apeluje - czytaj więcej

Kuratorium

Ogłoszenie Kuratorium Oświaty w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego - czytaj więcej

Kalendarium

Co nas czeka w marcu - czytaj więcej

co nowego w przedszkolu


Dni Adaptacyjne

Dni adaptacyjne - czytaj więcej

Rozpoczęcie roku

Rozpoczęcie roku -  zobacz więcej

Mały Książe

Prezentacja "Mały Książe" - czytaj więcej

Działania filmowe

Podziękowania Przedszkolakom za udział we wspólnych artystycznych działaniach filmowych -  zobacz więcej

Wytyczne GIS, MZ i MEN

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli - czytaj więcej

Kształcenie

Drodzy Rodzice! W związku z informacjami przekazanymi przez władze państwowe,  informujemy, że od dnia 11 maja br. wznawiamy pracę Przedszkola, uwzględniając przy tym wytyczne podane przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Czekamy na Was! Do zobaczenia! 

Ciekawostki wychowawcze

Kochani Rodzice! W "Ciekawostkach wychowawczych" pojawiły się nowe artykuły. Zapraszamy do lektury! - czytaj więcej

Kuratorium

Mazowiecka policja apeluje - czytaj więcej

Nowe obostrzenia i zasady - mazowiecka Policja apeluje - czytaj więcej

Kuratorium

Ogłoszenie Kuratorium Oświaty w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego - czytaj więcej

Kalendarium

Co nas czeka w marcu - czytaj więcej

Kształtowanie postaw

Zasady

„BÓG WSZYSTKIM, PRZEZ WSZYSTKO DO BOGA”

Celem jej jest kształtowanie w dzieciach właściwej postawy chrześcijańskiej
W stosunku do Pana Boga:
- udział dzieci w codziennej modlitwie, niedzielnej Mszy Świętej i okolicznościowych uroczystościach  przypadających w roku liturgicznym
- wdrażanie dzieci do różnego rodzaju praktyk religijnych (Różaniec, Droga Krzyżowa)
- kształtowanie postawy ofiary i wyrzeczenia (ofiarowanie swoich zabawek, słodyczy dla potrzebujących)
- poszukiwanie prawdy, dobra, piękna i miłości  otaczającym nas świecie– wyrażanie wdzięczności Bogu za wszystkie Jego dary
- tworzenie warunków dokonywania wyborów i ich oceniania

W stosunku do siebie i drugiego człowieka: 
- organizowanie działań umożliwiających poznawanie wielowymiarowości człowieka
- pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja” 

- wykorzystywanie codziennych sytuacji do podejmowania przez dziecko prób samooceny
- stworzenie sytuacji do nabywania doświadczeń społecznych
- uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z drugim człowiekiem
- kształtowanie postawy szacunku wobec innych
- stwarzanie warunków do rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie dialogu i akceptacji innych
- umożliwienie zdobycia doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym
- wdrażanie do okazywania wzajemnej pomocy życzliwości
- uczenie postępowania zgodnego z obowiązującymi normami i zasadami kultury
- tworzenie okazji do wymiany informacji, dyskutowania i dochodzenia do wspólnych rozwiązań

„BÓG NAS STWORZYŁ POLAKAMI”

Celem jej jest kształtowanie postawy patriotycznej. Realizowana poprzez:
- wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości : przyrodniczej (eksperymentowanie, obserwowanie, odkrywanie) społeczno – kulturalnej (poznawanie zasad życia społecznego, tradycji rodzinnej, regionalnej, narodowej)
- budzenie poczucia przynależności narodowej (zaznajomienie dzieci z godłem Polski, flagą, zarysem) 
- słuchanie legend związanych z przeszłością naszego kraju 
- poznawanie jego historii i dziejów
- uroczyste obchodzenie dni pamięci narodowej (11 listopada, 3-go Maja)
- zaciekawienie bogactwem i pięknem przyrody oraz środowiskiem społeczno – kulturowym i technicznym

„WIERNOŚĆ SWOIM OBOWIĄZKOM”

Celem jej jest kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych. Realizowana poprzez:
- wspieranie samodzielnych działań dziecka w różnych formach aktywności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktywność twórczą dziecku w dostrzeganiu problemów, planowaniu i realizowaniu zadań
- umożliwianie dziecku dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań
- wdrażanie do utrzymania porządków w sali i innych miejscach wspólnego użytku
- kształtowanie postawy sumienności, uczciwości bezinteresowności tworzenie warunków
- sprzyjających spontanicznej zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, wyrażania siebie w różnych formach ekspresji kształtowanie nawyków higienicznych
- uczenie postępowania zgodnego z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo
- kształtowanie czynnych postaw wobec własnego zdrowia i zdrowia innych
– rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokładne wykonywanie podejmowanych zadań
- uwrażliwienie na przejawy destruktywnej roli człowieka w środowisku - przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia,
- ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu, 
- edukacja prozdrowotna i proekologiczna

„NAUCZYĆ DZIECI MYŚLEĆ”

Celem jej jest kształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy dziecka Realizowana poprzez:
- stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko wyborów
- rozwiązywanie i nazywanie trudniejszych problemów
- wspólne szukanie dróg wyjścia (dialog z wychowawcą, kolegą i koleżanką, współpraca w grupie)
- tworzenie okazji do wymiany informacji
- budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez prowokowanie pytań i dostarczanie radości odkrywania
- budzenie zainteresowania pośrednimi źródłami wiedzy oraz kształtowanie umiejętności korzystania z tych źródeł - poznawanie, rozumienie i stosowanie umownych symboli i znaków, w tym liter, cyfr i znaków matematycznych
- określanie relacji między przedmiotami i zjawiskami w otaczającym środowisku
- tworzenie sytuacji sprzyjających klasyfikowaniu, porządkowaniu i liczeniu
- organizowanie działań mobilizujących do uważnego słuchania i obserwowania życia społecznego, techniki i przyrody,
- odkrywanie i prowadzenie prostych doświadczeń